неділя, 4 грудня 2011 р.

Основні ризики розвитку України на сучасному етапі.

Яковенко А.В.,
аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування
Національної академії державного управління при Президентові України


В Україні продовжуються трансформаційні та інтеграційні процеси, зміню-ється суспільство, реформується економіка. Як наслідок світової кризи 2008 року, зростає соціальне напруження серед окремих верств українського суспільства: приватного бізнесу, певних категорій населення, які мають право на пільги та со-ціальні гарантії від держави, тих категорій працівників, яким підвищено пенсій-ний вік. Паралельно з цим відбувається зростання виплат з обслуговування зов-нішнього боргу України, що негативно позначається на розвитку всієї економіки. У сфері подолання наслідків кризи 2008 року та прогнозованого другого витка кризи, який припадає на 2012 рік, для розвитку України характерними є наступні ризики:

1. Через неефективні механізми залучення іноземних інвестицій і зовнішніх кредитів потік фінансових ресурсів для розвитку, диверсифікації чи модернізації вітчизняних підприємств буде недостатнім для створення позитивного балансу розвитку економіки.

2. Неясність у питанні формування ціни на природний газ. Високий рівень енергозалежності України від ціни на провідні енергоресурси, низький рівень структурованості української економіки, висока енергоємкість більшості промис-лових підприємств, зокрема, підприємств, які забезпечують валютний прибуток в економіці України (це металургійні, хімічні підприємства та аграрний сектор еко-номіки) – все це створює невизначеність у подальшій перспективі виходу еконо-міки з кризового стану. Якщо на світових ринках відбуватимуться будь-які нега-тивні цінові коливання, тобто зниження цін, це негативно позначиться на україн-ському експорті і відповідно на надходженнях до державного бюджету.

3. Відсутність антикризової програми дій уряду. Фактично, вся антикризова програма нинішнього уряду – це сподівання на отримання чергового траншу кре-диту від МВФ. А МВФ буде приймати рішення, зважаючи на ситуацію в Європі і на ступінь виконання Україною вимог МВФ. Щодо європейської ситуації, то вона зараз теж є складною, економіки ряду країн Європейського союзу самі потребу-ють негайного фінансового вливання, тому Центральний європейський банк буде підтримувати інвестиції в збиткові економіки європейських країн шляхом емісії своєї валюти, євро. Це послабить євро відносно долара та інших світових валют.

Ситуація у світовій економіці, без сумніву, найближчими роками буде погі-ршуватися. Для України найбільш відповідальним періодом стане перший квартал 2013 року. На цей час припадають найбільші виплати по державному боргу. Сві-тові фінансові інституції навряд чи будуть налаштовані кредитувати Україну в теперішніх обсягах (якщо взагалі будуть кредитувати). Єдиним реальним креди-тором зможе виступити Китай, але він даватиме кредити тільки під гарантії. Та-ким товаром може виступити тільки українська земля – інше або вже комусь на-лежить, або не є цікавим. Без отримання великих сум кредитів на початку 2013 року країна не зможе виконати своїх фінансових зобов‘язань і буде змушена об’явити дефолт.

Єдиний спосіб уникнути цього – спрямувати всі ресурси на створення під-приємств, орієнтованих на експорт, скорочувати споживання та створити приваб-ливі умови для іноземних інвесторів.