пʼятниця, 29 травня 2015 р.

ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ


Вировий Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові України

Дяченко Наталія Павлівна, аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові України

 Однією з особливостей динаміки сучасного українського суспільства є громадянська ініціатива, як усвідомлена та активна діяльність на благо суспільства. У поєднанні з такими моральними категоріями, як громадянський обов'язок та громадянська совість, вона служить надійним чинником становлення громадянського суспільства в Україні.  

Громадянське суспільство, як інтегроване означення всієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, що не є державно-політичними,  являючись механiзмом соціальної взаємодiї, що складається з системи місцевого самоврядування, рiзноманiтних об’єднань, суспiльних рухiв та їх публiчної комунiкацiї, однією з  основних ознак  якого є наявність демократичних інститутів і механізмів, що забезпечують кожній людині можливість впливати на формування й реалізацію державної політики, як зазначає професор М.М.Стадник, виконує ряд важливих соціальних функцій:

Ø  забезпечує захист приватних сфер життя людини і громадянина від необґрунтованої регламентації держави та інших, в тому числі і політичних структур;

Ø  створює та розвиває на базі громадянського суспільства механізми громадського самоврядування;

Ø  захищає об'єднання громадян від незаконного втручання в їх діяльність державної влади (шляхом активної участі у виборчих кампаніях і референдумах, в соціально - політичних акціях і т.д.)  і тим самим сприяє формуванню та зміцненню демократичних органів держави;

Ø  через свої інститути та організації домагається забезпечення реальних прав людини, рівного доступу до участі в державних і суспільних справах;

Ø  виконує функцію соціального контролю: стимулює індивідів дотримуватися суспільних норм;

Ø  здійснює комунікаційну функцію: через свої інститути та організації інформує державу про конкретні інтереси громадян, задоволення яких можливе лише силами держави;

Ø  виконує стабілізуючу функцію: створює структури, на яких тримається все суспільне життя.

Утвердження засад громадянського суспільства, як гарантії демократичного розвитку, відповідно до Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” № 2411-VI від 01.07.2010 р. визначено одним з напрямів внутрішньої політики України. Стратегією державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, затвердженою Указом Президента України № 212/2012 від 24 березня 2012р., сформульовані основні завдання, серед яких варто виділити: 

·      подальше становлення громадянського суспільства на засадах:

Ø  безпосередньої, представницької демократії;

Ø  широкого впровадження форм демократії участі;

Ø   самореалізації та самоорганізації громадян;

·      створення більш сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав та свобод людини і громадянина.

В Стратегії сталого розвитку ‘’Україна -2020”, затвердженій Указом Президента України 12 січня 2015 року, зазначено, що головною передумовою її реалізації є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. Відповідальність громадянського суспільства- контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Серед основних ознак сформованості громадянського суспільства варто виокремити:

Ø  правову захищеність громадян;

Ø  сформованість соціальної політики держави;

Ø  максимально повне забезпечення  прав і свобод людини;

Ø  самоврядування;

Ø  багатоукладність економіки;

Ø  наявність в суспільстві вільних власників засобів 

   виробництва;

Ø  велика питома вага в суспільстві середнього класу;

Ø  конкуренція;

Ø  високий освітній рівень населення;

Ø  свобода слова та плюралізмом;

Ø  стан розвиненості демократії;

Ø  певний рівень громадянської культури.

Стан розвитку громадянського суспільства в Україні, як сфери життєдіяльності людей, що вільна від безпосереднього впливу з боку держави та її посадових осіб, свідчить про наявність комплексу проблем, серед яких:

Ø  зберігаються тенденції до непрозорості, закритості та забюрократизованості в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

Ø  механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики належним чином не реалізовуються;

Ø  недосконалість чинного законодавства створює штучні бар'єри для утворення та діяльності інститутів громадянського суспільства та, як зазначив професор О.Г.Пухкал, громадські організації не завжди у повній мірі репрезентують інтереси громадян.

І, оскільки, особливістю сучасних політичних процесів є значне зростання вимог, які суспільство пред’являє політичній системі, це спонукає державу перекладати деякі функції на інших, недержавних,  акторів, які все активніше включаються у процеси вироблення політики, спрямованої на забезпечення суспільних інтересів і задач, що й стимулює їх до опанування  складних механізмів публічної діяльності.

Аналізуючи феномен сучасної публічної політичної діяльності, можемо зазначити, що одним із механізмів підвищення рівня підготовки державних службовців до роботи в умовах публічної діяльності влади є формування в них демократичних компетентностей, тобто здатності виокремити демократичні засади, освоїти їх та, базуючись на них, стати повноцінним та кваліфікованим учасником демократичної взаємодії.

Науковці виділяють ряд основних демократичних компетентностей:

Ø   Відчуття власної гідності   

Ø  Громадське самоуправління

Ø  Громадянська відповідальність 

Ø   Громадянська правосвідомість  

Ø  Емпатія

Ø   Командність

Ø   Комунікативність

Ø   Інноваційність

Ø   Лідерство (демократичне)

Ø   Мотивованість

Ø   Публічність

Демократичні компетентності, як динамічна система знань, розуміння, суджень, умінь, навичок, здатностей та особистісних якостей, що в своїй сукупності надають людині можливість ефективно діяти в умовах громадянського суспільства, реалізувати демократичні права і свободи та сприяти вільному й гармонійному розвитку особистості, водночас, сприяють формуванню засад громадянського суспільства. Адже, в умовах становлення громадянського суспільства та утвердження засад публічного урядування в Україні від сформованості демократичних компетентностей державних службовців безпосередньо залежить ефективність демократичного розвитку нашої держави: державний службовець, в силу функціональних обов’язків, формує імідж та сприяє (або гальмує) становленню громадянського суспільства в Україні.

Саме тому, з метою становлення засад загальної громадянської культури, підвищення рівня підготовки працівників органів державної влади та місцевого самоврядування України до роботи в умовах публічної діяльності влади, необхідно сприяти формуванню демократичних компетентностей в державних службовців у тому числі. З цією метою необхідно:

§  розширити коло наукових інтересів у сфері формування демократичних компетентностей;

§  розробити теоретико-методологічні основи формування демократичних компетентностей шляхом проведення семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів з обміну досвідом, в тому числі і з колегами з країн ЄС, що мають досвід утвердження демократичних компетентностей;

§  центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій впровадити в практику проведення лекцій, семінарів та тренінгів з формування демократичних компетентностей.